RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management Licenční ujednání RoboForm | Czech
HOME STAŻENÍ KOUPIT RF PRO KONTAKTY
 RoboForm
 Home
 Stažení
 Vlastnosti
 Zkušební postupy
 Citace z recenzí
 Návod
 FAQ
 Obrazovky
 Licenční
 RoboForm2Go
 Home
 Platforms
 Prohlížeče
 RoboForm pro
 Zákazníci
 Loterií
 Přátelé: Dejte jim vědět
 Siber Systems
 O nás
 Jazyky
 GoodSync
  LICENČNÍ UJEDNÁNÍ KONCOVÍ UŽIVATELÉ ROBOFORM DŮLEŽITÉ: PŘED INSTALACÍ TOHOTO PROGRAMU BYSTE SI MĚLI TOTO UJEDNÁNÍ PŘEČÍST. INSTALACÍ PROGRAMŮ ROBOFORM ZDARMA NEBO ROBOFORM PRO PŘIJÍMÁTE VŠECHNY PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ A BUDETE SE JIMI ŘÍDIT. JESTLIŽE PRO VÁS NEJSOU TYTO PODMÍNKY PŘIJATELNÉ, NEPOKRAČUJTE V INSTALACI TOHOTO SOFTWARE. PODMÍNKY LICENCE ROBOFORM ZDARMA A ROBOFORM PRO Siber Systems Inc ("Siber") poskytuje vám ("Zákazníkovi") licenci pro používání RoboForm Zdarma a/nebo RoboForm Pro a jeho dokumentace ("RoboForm"), v souladu s oddělenými, příslušejícími ustanoveními, dále uvedenými. RoboForm může být také nazýván v dokumentaci RoboForm, na webových stránkách a v programu samotném jako "AI RoboForm". S hlediska ustanovení uvedených níže, termín "Zákazník" může být použit také pro neziskové zákazníky, jak je definováno dále, pokud není výslovně uvedeno jinak. I. LICENCE PRO VOLNĚ DOSTUPNÝ ROBOFORM (ROBOFORM ZDARMA) Zákazník může používat RoboForm zdarma po zkušební dobu třiceti (30) dnů, počínaje datem jeho první instalace na počítáč zákazníka. Zákazník musí zakoupit RoboForm Pro po ukončení zkušební doby nebo RoboForm odinstalovat. Každý zákazník může mít pouze jednu zkušební verzi. VÝJIMKA PRO NEZISKOVÉ ZÁKAZNÍKY. Neziskovým zákazníkům (ale ne ostatní zákazníci) je dovoleno používat RoboForm zdarma i po skončení 30-denní zkušební doby, za podmínek uvedených níže. Neziskový zákazník je definován jako zákazník, který používá RoboForm v neziskovém sektoru pro neziskové aktivity. Všichni zákazníci, kteří používajíAI RoboForm v podnikání, úřadech, armádě nebo v církevních institucích nepatří mezi neziskové zákazníky uvedené v tomto licenčním ujednání. Zákazníci, kteří jsou studenty akreditovaných univerzit a středních škol jsou klasifikováni jako neziskový zákazníci, i když škola nebo univerzita je zřízena a spadá pod vládu. Zákazník souhlasí s tím, že RoboForm Zdarma má jistá omezení, které se čas od času mohou změnit bez předchozího upozornění nebo dohody ze strany Siber. Tato omezení jsou popsána na stránce http://www.roboform.com/why-pro.html a jsou začleněna do tohoto licenčního ujednání jako příloha. Je povinností neziskového zákazníka se seznámit s těmito omezeními a řídit se podle nich. Neziskový zákazník souhlasí, že bude právně zavázán těmito omezeními při užívání programu RoboForm Zdarma. II. LICENCE PRO VERZI ROBOFORM PRO Zákazníkovi, který si zakoupil licenci RoboForm Pro, je udělena neexluzivní licence pro používání RoboForm Pro pouze na jednom počítači. Jestliže má zákanzík několik počítačů, měl by zákazník zakoupit další licence RoboForm Pro pro každý počítač, na který chce zákazník nainstalovat RoboForm Pro. Zakázník nesmí používat RoboForm Pro pro komerční sdílení programu. Zákazník nesmí zapůjčovat licenci RoboForm Pro jiným stranám. ONLINE AKTIVACE: Zákazník tímto způsobem souhlasí s procesem online aktivace RoboForm Pro, ve kterém RoboForm kontroluje platnost zákazníkovi licence RoboForm Pro kontaktováním serveru Siber přes internet. Zákazník také souhlasí, že online aktivace může být použita pro prosazení ustanovení uvedených v tomto licenčním ujednání, vzhledem k tomu, že licence RoboForm pro může být použita pouze pro jeden počítač. SYSTÉM SPRÁVY UŽIVATELŮ ROBOFORM PRO: Osobní data zákazníků, kteří zakoupili RoboForm Pro, jsou uložena v Systému zprávy uživatelů RoboForm Pro (PUMS). V systému jsou uložena pouze ta data, která zákazník nebo jeho zastupitel zadal při nákupu RoboForm Pro na internetové stránce. Zakázník tímto dovoluje Siber uložit tato data na server Siber. Tato data mohou být použita pro sledování nákupu, opětovnou aktivaci licence RoboForm Pro, vrácení peněz nebo sledování převodu vrácení peněz a jiné zákaznické služby. Zákazník dovoluje Siberu posílat občasné nabídky aktualizací produktu a reklamní nabídky na e-mail a poštovní adresy uložené v PUMS. VRÁCENÍ PENĚZ: Siber vrátí zaplacenou částku za licenci RoboForm Pro, jestliže: - Požadavek pro vrácení peněz obdrží Siber do 30 dnů od data nákupu RoboForm Pro zákazníkem a - Zákazník doloží doklad o nákupu, což je originální účtenka RoboForm Pro, kterou zákazník obdržel na svoji e-mailovou adresu a - Siber je schopen nalézt zákazníka v databázi uživatelů verze Pro (PUMS) s použitím údajů poskytnutých zákazníkem. III. HLAVNÍ UJEDNÁNÍ PRO ROBOFORM ZDARMA A PRO Zákazník nesmí odstranit jakoukoliv identifikaci produktu, autorská práva, jiné poznámky nebo vlastnická omezení z programu RoboForm. Zákazník nesmí provést nebo povolit zpětné inženýrství, dekódování nebo dekompilaci programu RoboForm. AUTORSKÉ PRÁVO/VLASTNICKÉ PRÁVO PROGRAMU: RoboForm je produkt v majetku Siber Systems a jeho licencovatelů a je chráněn autorským právem, obchodním tajemstvím a dalšími právy duševního vlastnictví. Zákazník získal pouze právo pro používání programu RoboForm a nezískal žádná jiná práva, expresivní nebo implikovaná, v programu RoboForm nebo médiích obsahujících RoboForm nebo těch, které jsou specifikována v této licenci. Siber Systems, nebo jeho licencovatelé, mají po celou dobu všechna práva, vlastnická práva, obchodní práva, včetně práv duševního vlastnictví v programu RoboForm a médiích. OSOBNÍ DATA V PROGRAMU ROBOFORM: Všechna data, která zákazník zadá do Totožností RoboForm, Karet a Bezpečných poznámek, jsou uložena pouze lokálně v počítači zákazníka, v souborech s příponami RFT, RFP a RFN. Zákazník je srozuměn s tím, že smazání či poškození souborů s příponami RFT, RFP a RFN způsobý nenávratnou ztrátu osobních dat v nich uložených a zákazník souhlasí s rizikem takové ztráty. NEPŘENÁŠENÍ OSOBNÍCH DAT: RoboForm NEPŘENÁŠÍ jakákoliv data, která jsou obsažena v Totožnostích, Kartách a Bezpečných poznámkách přes síť internet. Nicméně když zákazník nebo program běžící na počítači zákazníka donutí RoboForm vyplnit online formulář s těmito osobními daty, pak odeslání tohoto formuláře bude mít za výsledek odeslání těchto dat přes internet, ale to nesmí být bráno tak, že to bylo způsobeno programem RoboForm. RoboForm NEODESÍLÁ ŽÁDNÉ informace o webech, které navštěvujete nebo jakékoliv jiné informace o vašem brouzdání po internetu. PŘENOS DAT BĚHEM AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE: RoboForm kontroluje server Siber Systems www.siber.com pro nové verze a bezpečnostní záplaty přibližně jedenkrát denně. Jestliže najde verzi, která je novější než verze, kterou máte, RoboForm vá nabídne aktualizaci. Kontrolování nové verze ve výsledku odesílá technická data, jako jsou verze operačního systému, prohlížeče a registrační údaje na server Siber server a jsou uložena na tomto serveru. Zákazník tímto způsobem souhlasí, že se tyto přenosy mohou uskutečňovat. Registrační údaje jsou definovány jako údaje obsahující jméno zákazníka, e-mailovou adresu a osobu/společnost, jenž odkázala zákazníka, které zadává do registračního formuláře, jenž se zobrazí, když zákazník poprvé spouští RoboForm. Registrační údaje mohou být odlišné od podobných údajů, které jsou uloženy v Totožnosti zákazníka. Zákazník může upravovat registrační údaje otevřením dialogového okna "Nastavení", kliknutím na záložku "Verze" a pak kliknutím na tlačítko "Registrační info". Není vyžadováno, aby registrační údaje byly vyplněny přesně nebo úplně a nemusí být vyplněny vůbec (mají prázdné hodnoty). Zákazník dovoluje společnosti Siber odesílat občasné produktové nabídky k aktualizaci nebo reklamní nabíkdy na e-mailovou adresu získanou z registračních údajů. ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV TYPU: ROBOFORM JE POSKYTOVÁN, "JAK JE" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV TYPU, TAKÉ EXPRESNÍ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÝCH, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY. SIBER NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V PROGRAMU ROBOFORM BUDOU SPLŇOVAT VAŠE PŘEDPOKLADY NEBO PRACOVAT VE VÁMI VYTVOŘENÉM PROSTŘEDÍ NEBO ŽE BĚH ROBOFORM MŮŽE BÝT NEPŘETRŽITÝ NEBO BEZ CHYB NEBO ŽE CHYBY ROBOFORM BUDOU OPRAVENY. CELÉ RIZIKO JAKO JE KVALITA A VÝKON ROBOFORM NESETE VY. SIBER DÁLE NEZARUČUJE, ŽE SOUKROMÉ INFORMACE, KTERÉ PATŘÍ VÁM A KTERÉ UKLÁDÁTE DO ROBOFORM NEBUDOU UKRADENY NEBO ZÍSKÁNY TŘETÍMI STRANAMI. OMEZENÍ RUČENÍ: ANI SIBER SYSTEMS A TAKÉ NE JEHO LICENCOVATELÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLIV ŠKODY ZPŮSOBENÉ ROBOFORM VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ JEN NA NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY NEBO ŠKODY ZTRÁTY ZISKŮ, ZTRÁTY ÚSPOR PŘÍJMŮ, DAT, ZPŮSOBENÉ ZÁKAZNÍKEM NEBO TŘETÍ STRANOU, I KDYŽ BYL SIBER UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT. UKONČENÍ: Tato licence je platná až do skončení nebo po vypršení 30-denní zkušební verze zdarma, kde je to na místě. Můžete ukončit toto licenční ujednání kdykoliv odinstalováním RoboForm a smazáním všech jeho souborů. Tato licence bude ukončena okamžitě bez předchozího upozornění od Siber, jestliže porušíte kterýkoliv bod tohoto licenčního ujednání. Po ukončení nebo vypršení této licence musíte ihned odinstalovat RoboForm a smazat všechny jeho soubory. OBCHODNÍ ZNÁMKY: RoboForm (R), RoboForm Zdarma, RoboForm Pro, AI RoboForm a Siber Systems jsou obchodní známky a/nebo obchodní názvy vlastněné společností Siber Systems Inc. JAKÉKOLIV NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ TĚCHTO OBCHODNÍ ZNÁMEK A/NEBO OBCHODNÍ NÁZVY NEBO JINÉ DUŠEVNÍ MAJETKY VLASTNĚNÉ SIBER NEBO JEHO LICENCOVATELI JE ZAKÁZÁNO. STÁTNÍ ZÁKAZNÍCI: Jestliže získáváte RoboForm ve jménu jakékoliv jednotky nebo úřadu vlády Spojených Států, platí následující ustanovení. Stát souhlasí, že: (i) jestliže je RoboForm dodán Ministerstvu obrany (DoD), je RoboForm klasifikován jako "Komerční počítačový software" a stát získal pouze "omezená práva" na RoboForm a jeho dokumentaci jak je uvedeno v klauzuli 252.227-7013(c)(1) DFARS; a (ii) jestliže RoboForm je dodán do jakékoliv jednotky nebo úřadu vlády Spojených Států jiných než DoD, práva státu v RoboForm a jeho dokumentaci budou taková, jak je definováno v klauzuli 52.227-19(c)(2) FAR nebo v případě NASA, v klauzuli 18-52.227-86(d) NASA dodatku ve FAR. UJIŠTĚNÍ EXPORTNÍCH PRÁV: Zákazník dodrží všechna práva a omezení Spojených Států nebo jiných zemí (Exportní práva) pro ujištění, že ani RoboForm, a také ne jeho jakýkoliv přímý produkt jsou exportovány, přímo nebo nepřímo, v rozporu s exportními právy, nebo jsou použity pro jakýkoliv účel zakázaný těmito exportními právy, včetně, bez předchozího omezení, rozšiřování jadernými, chemickými nebo biologickými zbraněmi. Jestliže RoboForm byl získán oprávněně mimo Spojené Státy, souhlasíte, že nebudete opětovně exportovat RoboForm a také ne jakékoliv získaná techická data, a také ne jeho přímé produkty, včetně jak je povoleno právy a omezeními Spojených Států a právy a omezeními jurisdikce, ve které jste získali RoboForm. JURISDIKCE A SPORY: Toto licenční ujednání se řídí právy státu Virginia. Všechny spory podle tohoto ujednání budou rozhodována příslušeným federálním soudem Virginia. Strany dávají souhlas jurisdikci takových soudů a soulasí k příjmu soudní obsílky poštou a vzdávají se jakékoliv jurisdikci nebo soudu jinak dostupnému. V jakémkoliv sporu vyplývajícího z tohoto licenčního ujednání nebo souvisejícímu s používáním nebo funkcí RoboForm, Siber bude nárokovat všechny soudní výlohy a poplatky za advokáta způsobené smírem, arbitráží, soudním sporem a odvoláním. ROZDĚLITELNOST: Jestliže z nějakého důvodu soud v kompetenci jurisdikce najde jakékoliv ustanovení této licence nebo její části, že je právně neúčinná, toto ujednání licence bude vynuceno do maximální dovolené šíře tak, aby působilo na strany, a zbývající část licence mohla být uplatněna v plné míře a efektu. KOMPLETNÍ UJEDNÁNÍ: Tato licence představuje celé ujednání mezi stranami s ohledem na použití RoboForm a s ním související dokumentace a anuluje všechny předchozí nebo stávající dohodnuté ujednání, písemné nebo ústní, týkající se stejného předmětu věci. Žádný dodatek nebo změny tohoto licenčního ujednání nemohou být připojeny, dokud nejsou sepsány a podepsány oprávněným jednatelem společnosti Siber Systems. IV. SOUKROMÍ WEBOVÁ PREZENTACE ROBOFORM: Web RoboForm nepoužívá cookies pro sledování uživatelů. Nicméně přátelské programy RoboForm a reklamní partneři mohou používat cookies, které dovolují Siber sledovat, kdo odkázal zákazníka na náš web. NÁKUPY ROBOFORM PRO: přečtěte si Oddíl II pro ujednání týkající se soukromí. OSOBNÍ DATA V ROBOFORM: přečtěte si Oddíl III pro ujednání týkající se soukromí. ZÁKAZNÍK TÍMTO ZPŮSOBEM POTVRZUJE, ŽE ZÁKAZNÍK SI PŘEČETL TOTO UJEDNÁNÍ, ROZUMÍ MU A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SE BUDE ŘÍDIT JEHO TERMÍNY A PODMÍNKAMI.
all languages